Polityka prywatności

MARGAZ J.P. MARCHELEWICZ SP.J.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MARGAZ J.P. MARCHELEWICZ SP.J.., z siedzibą w Węgrowie (07-100), al. Solidarności 10 (zwany dalej ADO). Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą firmę w związku z naszą współpracą.

ADO będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji naszej współpracy, a ponadto przez czas niezbędny  do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługą, z której Pan/Pani korzysta oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.

ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Odbiorcami danych osobowych będą właściciele oraz pracownicy firmy  MARGAZ J.P. MARCHELEWICZ SP.J.., z siedzibą w Węgrowie (07-100), al. Solidarności 10  oraz osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmioty księgowe , windykacyjne, drukujące fakturę lub paragon, z którymi ADO zawarł stosowne umowy oraz urzędy państwowe.

Ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych
 • przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych
 • cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zakres danych przetwarzanych (dotyczy danych Pana/Pani oraz pracowników Pana/Pani firmy):

 • imiona i nazwiska
 • numer telefonu
 • adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania,
 • adres siedziby firmy
 • numer PESEL
 • nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość
 • NIP firmy
 • numery tablic rejestracyjnych
 • wizerunek

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy o świadczenie usług.

Państwa dane osobowe będą zabezpieczane poprzez zastosowanie odpowiednich środków zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem tych danych.

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:  MARGAZ J.P. MARCHELEWICZ SP.J.., z siedzibą w Węgrowie (07-100), al. Solidarności 10.

ADO informuje,że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z dnia 4.05.2016 nr L119/1).

 

MARGAZ II PIOTR MARCHELEWICZ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MARGAZ II PIOTR MARCHELEWICZ., z siedzibą w Węgrowie (07-100), al. Solidarności 12 (zwany dalej ADO). Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą firmę w związku z naszą współpracą.

ADO będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji naszej współpracy, a ponadto przez czas niezbędny  do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługą, z której Pan/Pani korzysta oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.

ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Odbiorcami danych osobowych będą właściciele oraz pracownicy firmy  MARGAZ II PIOTR MARCHELEWICZ., z siedzibą w Węgrowie (07-100), al. Solidarności 12  oraz osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmioty księgowe , windykacyjne, drukujące fakturę lub paragon, z którymi ADO zawarł stosowne umowy oraz urzędy państwowe.

Ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych
 • przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych
 • cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zakres danych przetwarzanych (dotyczy danych Pana/Pani oraz pracowników Pana/Pani firmy):

 • imiona i nazwiska
 • numer telefonu
 • adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania,
 • adres siedziby firmy
 • numer PESEL
 • nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość
 • NIP firmy
 • numery tablic rejestracyjnych
 • wizerunek

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy o świadczenie usług.

Państwa dane osobowe będą zabezpieczane poprzez zastosowanie odpowiednich środków zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem tych danych.

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:  MARGAZ II PIOTR MARCHELEWICZ., z siedzibą w Węgrowie (07-100), al. Solidarności 12.

ADO informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z dnia 4.05.2016 nr L119/1).