wypożyczalnia aut- REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne.

Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez MarGaz II Piotr Marchelewicz. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.

2. Najemcą samochodu lub osobą wskazaną jako kierującego może zostać osoba posiadająca uprawnienia do kierowania samochodem posiadająca prawo jazdy powyżej 1 roku. Wymóg ten obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

3. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu i umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz procedury postępowania w przypadku awarii, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu były przestrzegane również przez osoby upoważnione przez niego do kierowania pojazdem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego, oraz zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją pojazdu.

4. Wynajmujący lub osoby przez niego upoważnione ma prawo do kontrolowania w godzinach 08.00 – 20.00 sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.

5. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia pojazdu Wynajmującemu w celi wykonania przeglądu okresowego lub serwisu gwarancyjnego.

6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, przewożone, zgubione, pozostawione w pojeździe.

II. Czas najmu pojazdu.

1. Wynajmujący wynajmie Najemcy pojazd zgodnie z okresem wskazanym w umowie najmu.

2. Przedłużenie czasu najmu możliwe jest po otrzymaniu płatności z góry za kolejny ustalony z góry okres najmu oraz po potwierdzeniu przedłużenia najmu przez Wynajmującego.

III. Wydanie i zwrot auta.

1. Wynajmujący zobowiązuje się do wydania Najemcy sprawnego technicznie auta z pełnym zbiornikiem paliwa, dowodem rejestracyjnym, potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia OC, jednym kompletem kluczy wraz ze sterownikiem alarmu (jeżeli jest). Najemca odbierający auto potwierdza powyższy stan.

2. Zwrot pojazdu nastąpi w miejscu wydania pojazdu lub w innym ustalonym i potwierdzonym przez Wynajmującego w godzinach pracy pon. – pt. 08.00 – 17.00, sob. 08.00- 14.00.

3. W przypadku zwrotu w innym miejscu niż uprzednio ustalone z Wynajmującym klient zobowiązuje się opłacić Wynajmującemu koszt 6 zł netto za każdy kilometr dojazdu do nowego miejsca odbioru.

4. Najemca zobowiązuje się do zwrotu auta w stanie niepogorszonym, z pełnym zbiornikiem paliwa.

5. Zwrot pojazdu nastąpi po uprzednim ustaleniu przez strony godziny i miejsca jego odbioru wyłącznie pracownikowi/przedstawicielowi Wynajmującego. W przeciwnym wypadku Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za ujawnione w późniejszym terminie uszkodzenia. W przypadku zwrotu pojazdu brudnego weryfikacja jego stanu nastąpi w ciągu 48 godzin, o wyniku Najemca zostanie powiadomiony telefonicznie.

6. Niezależnie od powyższego Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odbioru pojazdu od Najemcy. W przypadku stwierdzenia używania pojazdu z naruszeniem postanowień umowy najmu, regulaminu, przepisów prawa lub zasad prawidłowego korzystania z pojazdu, wszelkie koszty odbioru auta ponosi Najemca.

7. Nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji.

IV. Używanie auta.

1. Najemca zobowiązuje się do używania auta zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w warunkach przewidzianych dla jego normalnej eksploatacji, w aucie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, auto w szczególności nie może być używane:

– po za granicami Unii Europejskiej,

– do uruchamiania lub holowania innych pojazdów,

– przewozu zwierząt (dopuszcza się możliwość przewozu zwierząt pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia pojazdu przed zabrudzeniami i uszkodzeniami),

– do przewozu większej ilości osób lub bagażu niż wskazane w dowodzie rejestracyjnym auta,

– do podnajmu,

– niezgodnie z przeznaczeniem w tym również w wyścigach, rajdach lub zawodach,

– wbrew obowiązującym przepisom prawa,

– do wjazdu na obszary geograficzne objęte klęską żywiołową,

– gdy kierowca znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków halucynogennych, barbituranów lub innych substancji osłabiających jego świadomość.

2. Najemca zobowiązany jest zwrócić Auto kompletne i w stanie w jakim je wynajął, wyłączając naturalną eksploatacje pojazdu.

IV. Awarie, Wypadki, Uszkodzenia, Kradzież, – procedura postępowania

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii technicznej auta. Najemca / kierujący.

pojazdem zobowiązany jest do jego zabezpieczenia oraz niezwłocznego przekazania Wynajmującemu wszelkich informacji dotyczących jego stanu, miejsca postoju. Najemca / kierujący nie jest upoważniony do naprawiania / zlecania napraw bez pisemnej zgody Najemcy.

2. W przypadku gdy awaria techniczna nie powstała z winy Wynajmującego / kierującego Najemcy może wynająć Wynajmującemu inny pojazd jednakże okres najmu nie może przekraczać terminu wskazanego w umowie § 3.4.

3. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu, poprzez skontaktowanie się z nr tel. 502 501 300 oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym przede wszystkim zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej, a także do natychmiastowego wezwania Policji.

4. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę w skutek awarii pojazdu, uszkodzenia pojazdu, wypadku lub kradzieży pojazdu.

5. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą pojazdem w okresie najmu.

V. Ubezpieczenie pojazdu.

1. Opłata w związku ze zdarzeniem – ilekroć w regulaminie mowa jest o “opłacie w związku ze zdarzeniem” należy rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego. Niezależnie od w/w opłaty Wynajmujący uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.